admin

OGŁOSZENIE – matki pszczele

Sławomir Wnuk

oferuję na sprzedaż matki pszczele rasy:

– kraińskiej – kortówka, nieska, hinderhofer, jugo, gema,

– kaukaskiej – woźnica,

– Buckfast – GZ

 

Cena za jedną matkę 20 zł

Termin odbioru lub wysyłki 30.06., 1.07. i 2.07.

Sławomir Wnuk – Lniano

Kontakt: 501 025 612 lub 537 153 577

XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza.

W dniach 23. – 25.09.2022 r. w Białymstoku odbędą się XXXVIII Ogólnopolskie

Dni Pszczelarza. Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy podjął się organizacji wyjazdu

na tę uroczystość. Wstępnie zaplanowaliśmy wyjazd w dniu 23.09.2022 r. o godz. 12.00,

powrót 25.09.2022 r. o godz. 16.00, po uroczystym zamknięciu Ogólnopolskich Dni

Pszczelarzy w Białymstoku.

Wstępny koszt wyżywienia i noclegów to 400,00 zł.

Istnieje możliwość zwiedzenia Muzeum Pałacu Branickich, o tym zadecydują uczestnicy.

Zgłoszenia chętnych prosimy przesyłać na adres Pomorsko-Kujawskiego Związku

Pszczelarzy do dnia 10.07.2022 r., a o szczegółach powiadomimy Prezesów Kół.

W przypadku zbyt małej ilość uczestników, wyjazd nie dojdzie do skutku.

W załączeniu program uroczystości.

WYJAZD PSZCZELARZY DO MEDIOLANU, TURYNU I WENECJI 8-16/10/2022

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. i jego Prezes Irek Gołaski
oraz
Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie i jego Prezes Zbyszek Wach
Zapraszają na wspólnie organizowaną wycieczkę
do Mediolanu, Turynu i Wenecji w terminie: 8-16.10.2022.
Zaproszenie kierowane jest nie tylko do pszczelarzy ale i do osób, które lubią miód
i produkty pszczele.
Szczegóły w programach dołączonych do pliku.
Współorganizator.

Ankieta Coloss badanie strat rodzin pszczelich 2021/2022

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w ankiecie Coloss z SGGW w Warszawie. Bardzo proszę o udostępnianie informacji.

Celem ankiety jest zebranie jak największej ilości informacji o zimowli pszczół w Polsce i przygotowaniu rodzin do zimy. Dzięki zaangażowaniu pszczelarzy na całym świecie, można analizować jak różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania lub monitoringu warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, wymiana matek pszczelich itd.) wpływają na wysokość strat zimowych. Dodatkowo uzyskane odpowiedzi pomagają szacować straty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach i latach.

 

Poniżej link do ankiety on-line:

https://bit.ly/3qdROiD  

 

Załączam także ankietę w formacie  .pdf, aby można było łatwiej zapoznać się z jej treścią, a także wydrukować, wypełnić i wysłać do SGGW w formie papierowej lub mailem (adres w nagłówku ankiety).

Przypomnienie o upływającym terminie składania wniosków

Zwracamy się z gorącą prośbą o przypomnienie pszczelarzom, iż z dniem 31 maja 2022 r. upływa termin składania wniosków o pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku, ubiegający się o dofinasowanie muszą spełnić dwa warunki:

 

1/ mieć pasiekę wpisaną do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii,

2/ posiadać numer w ewidencji producentów, który nadawany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Jeżeli hodowca nie jest zarejestrowany w Agencji, a chce ubiegać się o takie wsparcie, powinien wystąpić o nadanie numeru najpóźniej w dniu składania w ARiMR wniosku o pomoc.

 

Polski Związek Pszczelarski przypomina, że wniosek wraz załącznikami należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także wysłać listem poleconym lub nadać przez skrzynkę ePUAPDo formularza wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o ilości posiadanych pni pszczelich, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a w przypadku jego braku – wypełniony i podpisany wniosek o taki wpis, a także informację o otrzymanej pomocy de minimis.

 

W załączeniu do niniejszej wiadomości znajduje się wniosek w formacie Excel oraz w formacie PDF (do wyboru) oraz instrukcja wypełniania wniosku.

Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniach: 11 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r.
rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych programem
„Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej na
terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.
Karta zgłoszenia do programu znajduje się na naszej stronie internetowej.
Wypełnioną kartę zgłoszenia i ewentualne zaświadczenie Powiatowego Lekarza
Weterynarii o ilości posiadanych rodzin na 31. 12. 2021 r. prosimy przesłać
mailem do biura PKZP w Bydgoszczy na adres: pkzp.bydgoszcz@interia.pl
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia przesłane przed 11 maja br. nie będą
honorowane.

Karta zgłoszenia do programu ochrona bioróżnorodności

Imię i nazwisko                                                                                  
Adres zamieszkania 
Numer pesel 
Nr telefonu 
Adres e-mail 

Ilość posiadanych rodzin pszczelich

na 31.12.2021, załącznik Nr 8 

lub zaświadczenie Pow. Lek. Wet. 

 
O ile rodzin wnioskuje 
Adres pasieki 

Sprzęt pszczelarski – program ochrona Bio 2022

Informuję, że od dnia 16 marca 2022 r. mogą Państwo dokonywać zakupów sprzętu pszczelarskiego i urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.
Jednocześnie poniżej przesyłam ogólną informację nt. możliwości otrzymania uli wraz z rodzinami pszczelimi dla "małych" pszczelarzy i osób zainteresowanych założeniem pasieki. Po podpisaniu stosownych dokumentów pomiędzy naszym związkiem a WFOŚ i GW w Toruniu, otrzymają Państwo szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie.

    Pomorsko Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie w programie  „Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego” .

    Beneficjentami końcowymi programu są osoby fizyczne / pszczelarze i kandydaci na pszczelarzy / zamieszkali na terenie naszego województwa. Łączny koszt zakupu pszczół i uli przekazanych jednemu beneficjentowi nie może być większy niż 3000 zł. a koszt jednej rodziny 600 zł. 

Beneficjent końcowy może maksymalnie otrzymać do 5 rodzin pszczelich. 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające 9 i mniej rodzin pszczelich. 

Otrzymane rodziny razem z własnymi nie mogą przekroczyć 10 szt. / osoba, która  ma od zera do pięciu rodzin może otrzymać 5 rodzin, kto na siedem rodzin może otrzymać maksymalnie 3 rodziny / . Jednym z kryteriów naboru beneficjentów  końcowych posiadających rodziny pszczele będzie brany pod uwagę stan rodzin pszczelich podanych do załącznika nr. 8  na dzień 30 września 2021 r.

Przeprowadzenie wyboru beneficjentów końcowych na podstawie obiektywnych kryteriów dokona zarząd Związku ze  zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie przez nich w możliwie maksymalnym stopniu właściwej opieki nad pszczołami i ich dobrostanem.

    PKZP w Bydgoszczy 90 % otrzymanych środków przeznaczy dla kandydatów z terenu działania naszych kół pszczelarskich  a 10 % dla pozostałych kandydatów. 

W pierwszej kolejności pomoc otrzymają członkowie naszej organizacji. 

Kandydaci przed otrzymaniem pszczół muszą odbyć 16 godz. szkolenie w zakresie chowu i hodowli pszczół, zakończone egzaminem / na koszt związku /.

Termin naboru wniosków i formularz zgłoszeniowy zostanie podany na stronie związku po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w Toruniu.  

 

Koordynatorem projektu ze strony PKZP jest Jacek Paul   

Telefon  605.098.885

Adres e-mail  – paul@lanwik.pl

Karta zgłoszenia do programu ochrona bioróżnorodności

Imię i nazwisko                                                                                  
Adres zamieszkania 
Numer pesel 
Nr telefonu 
Adres e-mail 

Ilość posiadanych rodzin pszczelich

na 31.12.2021, załącznik Nr 8 

lub zaświadczenie Pow. Lek. Wet. 

 
O ile rodzin wnioskuje 
Adres pasieki