PKZP zgłosił udział w ofercie realizacji zadania publicznego

Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy zgłosił udział w

OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*O KTÓREJ MOWA ART. 14 UST. 1*/2* USTAWY z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO i O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) zainicjowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego dotyczący zakupu ciasta dla poprawy dobrostanu rodziny pszczelej. Szacunkowo przypada 1kg ciasta na rodzinę pszczelą. W projekcie oprócz pszczelarzy zrzeszonych w PKZP mogą wziąć udział pszczelarze nie należący do PKZP z województwa kujawsko pomorskiego przy spełnieniu następujących kryteriów:

  1. Posiadać aktualne zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii o zarejestrowaniu i posiadaniu określonej liczby rodzin pszczelich na rok 2023.
  2. Przesłanie na adres e-mailowy mirmo13@wp.pl zgłoszenia udziału z podaniem danych osobowych i ilość posiadanych rodzin.
  3. Termin składania zapotrzebowania do 02.11.2023 roku

Z chwilą uruchomienia projektu ciasto odebrać będzie można osobiście za pokwitowaniem we wskazanym przez nas miejscu i czasie. Należy dołączyć kopię zaświadczenia od PLW