Uncategorized

KUJAWSKO-POMORSKIE MIODOWE LATOZARZECZEWO – 6 SIERPNIA 2023

Program targów:

9:00 – 9:30 Występ artystyczny – zespół MEDIC RETRO
9:30 – 10:00 Oficjalne otwarcie targów, powitanie gości, wręczenie odznaczeń.
10:00 – 14:00 Konferencja „Gospodarka pasieczna – innowacyjna i w zgodzie z naturą”
14:00 – 14:15 Występ artystyczny – Zespół „CZERWONE RÓŻE” z Bądkowa
14:15 – 14:45 Podsumowanie konkursów „Miód sezonu”, „Najlepsza ekspozycja targowa”,
„Miodowe specjały”
14:45 – 15:15 Występ artystyczny – Elżbieta Figas (CZERWONE RÓŻE)
16:00 – zakończenie targów

Ponadto w programie na terenie parku:
– kiermasze i degustacje – miody, produkty pszczele, sprzęt pszczelarski, żywność regionalna,
rękodzieło
– zajęcia warsztatowe z wyrobu kosmetyków domowych na bazie produktów pszczelich,
– pokaz odwirowywania miodu (między 11:00 a 12:00)
– prezentacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich
– atrakcje dla dzieci

Targi pt. „Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato” – XIII edycja odbędą się 06.08.2023 roku
w Zarzeczewie, na terenie siedziby Oddziału KPODR
Organizatorem targów pt. „Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato” jest: KPODR w
Minikowie Oddział w Zarzeczewie i Regionalny Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
we Włocławku.
Program targów obejmuje: prezentację wystawców, konferencję dla pszczelarzy,
konsultacje, warsztaty, pokazy, konkursy.
Celem targów jest promocja miodu i produktów pszczelich, popularyzacja pszczelarstwa i
prozdrowotnych właściwości produktów pszczelich, popularyzacja wśród pszczelarzy
innowacyjnych i prośrodowiskowych metod prowadzenia gospodarki pasiecznej, integracja i
wymiana doświadczeń wśród pszczelarzy.

Kurs Rzeczoznawca chorób pszczół

W nawiązaniu do informacji na temat realizowanych kursów Zarząd PZP zaprasza pszczelarzy na kurs Rzeczoznawca chorób pszczół, który pozwoli nabyć dodatkowe umiejętności i uprawnienia wykraczające poza program nauczania w zawodzie pszczelarz. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają certyfikat. W programie: umiejętności rozpoznawania objawów klinicznych chorób, stawianie właściwej diagnozy, likwidacja jednostki chorobowej.

 

Termin kursu: 12-15 lipca 2023 r.

 

Miejsce: Dom Pszczelarza PZP, Kamianna 29, 33-336 Łabowa

 

Cena kursu: 830 zł (kwota pokrywa noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i materiały szkoleniowe)

 

Pierwszeństwo w kursie mają członkowie Polskiego Związku Pszczelarskiego. Ilość miejsc ograniczona.

 

O kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i dokonana wpłata.

 

 

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 30 czerwca 2023 r.

 

– e-mail do przesłania formularza zgłoszeniowego: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl

 

– numer konta do dokonania wpłaty: 18 8811 0006 0003 0310 0912 0250.

 

W załączeniu formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną RODO – obie części należy podpisać, zeskanować i przesłać na wskazany wyżej adres e-mail. Oryginał formularza wraz z klauzulą należy przywieźć ze sobą do Domu Pszczelarza w Kamiannej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs.

 

W załączeniu także Harmonogram zajęć.

 

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc (ilość miejsc ograniczona) Polski Związek Pszczelarski przeprowadzi kolejny kurs pod koniec sierpnia.

 

 

Przy okazji pragniemy poinformować, że w przygotowaniu jest 3-dniowy kurs „Inseminacja jako narzędzie w hodowli matek pszczelich”. Szczegółowe informacje zostaną podane po 15 czerwca br.

PROGRAM OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI

Pomorsko –  Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie w programie „ Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Beneficjentami końcowymi programu są osoby fizyczne / pszczelarze

 i kandydaci na pszczelarzy / zamieszkali na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 

Łączny koszt zakupu pszczół i uli przekazanych jednemu beneficjentowi 

nie może być większy niż  3000 zł, a koszt jednej rodziny –  600 zł.

Beneficjent końcowy może maksymalnie otrzymać do 5 rodzin pszczelich. 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające 9 i mniej rodzin pszczelich. Otrzymane rodziny razem z własnymi nie mogą przekroczyć 10 szt.

/ osoba, która  ma od zera do pięciu rodzin – może otrzymać 5 rodzin, 

osoba, która posiada siedem rodzin –  może otrzymać maksymalnie 3 rodziny /.

Jednym z kryteriów naboru beneficjentów  końcowych posiadających rodziny pszczele będzie brany pod uwagę stan rodzin pszczelich na dzień 31.12.2022 r.

Przeprowadzenie wyboru beneficjentów końcowych na podstawie obiektywnych kryteriów dokona Zarząd Pomorsko – Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy ze  zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie przez nich w możliwie maksymalnym stopniu właściwej opieki nad pszczołami i ich dobrostanem.

PKZP w Bydgoszczy 100 % otrzymanych środków przeznaczy dla kandydatów 

z terenu działania naszych kół pszczelarzy .

W pierwszej kolejności pomoc otrzymają członkowie naszej organizacji. Kandydaci przed otrzymaniem pszczół muszą odbyć 16 godz. szkolenie w zakresie chowu i hodowli pszczół zakończone egzaminem / na koszt związku. /

Termin naboru wniosków od dnia 08.05.2023 do dnia 25.05.2023 r.  formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail  pkzp.bydgoszcz@interia.pl 

Koordynatorem projektu ze strony PKZP jest Jacek Paul   

Telefon  605098885

Adres e-mail  – paul@lanwik.pl

Karta zgłoszenia do programu ochrona bioróżnorodności

Imię i nazwisko

    

Adres zamieszkania

 

Numer pesel

 

Nr telefonu

 

Adres e-mail

 

Ilość posiadanych rodzin pszczelich

na 31.12.2022 zaświadczenie Pow. Lek. Wet. 

 

O ile rodzin wnioskuje

 

Adres pasieki

 

jestem /będę / członkiem 

Koła Pszczelarzy w

 

 

Pomoc finansowa do każdej przezimowanej rodziny pszczelej

Od 1 kwietnia 2023 r. będzie można składać wnioski o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. W bieżącym roku stawka płatności wzrosła do 50 zł (wcześniej wynosiła 20 zł), a ogólna pula środków wynosi 60 mln (z dostępnych wcześniej 35,5 mln). Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O środki finansowe z budżetu państwa, podobnie jak w latach ubiegłych, będą się mogli ubiegać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie.

Dofinansowanie wynosi 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Nabór będzie prowadzony od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. W dniu jego rozpoczęcia na stronie internetowej Agencji zostanie zamieszczony wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania. Dokumenty będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wnioski będzie można składać osobiście lub przez pełnomocnika, wysyłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.03.2023 r., na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023 zostały opublikowane:

1)     Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach trzech następujących interwencji pszczelarskich:

  •   I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
  •   I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
  •   I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. włącznie.

 

2)     Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie stosowania Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 wraz z załącznikami.

Regulamin naboru wniosków (…) określa szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach naborów w roku pszczelarskim 2023, w odniesieniu do ww. interwencji w sektorze pszczelarskim.

Regulamin naboru wniosków (…) został opracowany na podstawie zapisów: Wytycznych podstawowych w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 z dnia 15 marca 2023 r. oraz Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim z dnia 15 marca 2023 r., opublikowanych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Święto Św. Ambrożego

Dzień dobry,
Uprzejmie informuję, że związek nasz planuje zorganizować pielgrzymkę do Częstochowy na obchody Święta Św. Ambrożego w dniach 5 – 7 grudnia 2022 r.
W pierwszej kolejności wyjazd zaplanowany jest dla pszczelarzy zapisanych do PKZP w Bydgoszczy.
Pszczelarzowi może towarzyszyć 1 osoba. Koszt transportu dla pszczelarza + 1 osoby wynosi: 85 zł/osobę.
Koszt transportu dla osób nie będących w szeregach naszej organizacji wynosi: 170 zł/osobę.
Ceny transportu wyliczone są dla autokaru na 50 osób. Koszty transportu wzrosną, jeśli będzie mniej osób zainteresowanych wyjazdem.
 
Istnieje możliwość wynajęcia busa dla 22 osób. Koszt transportu dla pszczelarza + 1 osoby wynosi: 100 zł/osobę.
Koszt transportu dla osób spoza naszego związku wynosi: 200 zł/osobę.
 
Jednocześnie informuję, że koszty pobytu w Domu Pszczelarza i wyżywienie pokrywają pszczelarze we własnym zakresie.
 
 Poniżej podaję cennik pokojów w Domu Pszczelarza przy ul. Wyszyńskiego 1/31 w Częstochowie:
 2-osobowy z łazienką – 140 zł/ pokój,
 4 -osobowy z umywalką – 30 zł/osobę,
 3-osobowy z łazienką – 150 zł/pokój,
 4-osobowy z prysznicem – 140 zł/pokój,
 4-osobowy z łazienką – 180 zł/pokój,
 6-osobowy z łazienką – 210 zł/pokój.
 
Zgłoszenia do biura PKZP w Bydgoszczy prosimy przesyłać do 31 października 2022 r.
numer telefonu: 664 73 60 02,
Termin wpłaty należności na konto PKZP – do 15 listopada 2022 r.
numer konta bankowego: 86 2030 0045 1110 0000 0047 4730.

Pszczelarz roku

W dniu 20. października 2022 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłoszono wyniki VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku 2022”.
Duży sukces odniósł pszczelarz Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy, członek Koła Pszczelarzy w Gminie Sośno, Pan Paweł Biskupiak, w kategorii:
– pszczelarz współpracujący z rolnikiem II miejsce;
– wyróżnienie za miód gryczany.
Ponadto, wręczono legitymacje dotychczasowym uczestnikom poprzednich edycji z naszego Związku, Kolegom Tomaszowi Paul oraz Sławomirowi Wnuk.

GRATULUJEMY!