Przypomnienie o upływającym terminie składania wniosków

Zwracamy się z gorącą prośbą o przypomnienie pszczelarzom, iż z dniem 31 maja 2022 r. upływa termin składania wniosków o pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku, ubiegający się o dofinasowanie muszą spełnić dwa warunki:

 

1/ mieć pasiekę wpisaną do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii,

2/ posiadać numer w ewidencji producentów, który nadawany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Jeżeli hodowca nie jest zarejestrowany w Agencji, a chce ubiegać się o takie wsparcie, powinien wystąpić o nadanie numeru najpóźniej w dniu składania w ARiMR wniosku o pomoc.

 

Polski Związek Pszczelarski przypomina, że wniosek wraz załącznikami należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także wysłać listem poleconym lub nadać przez skrzynkę ePUAPDo formularza wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o ilości posiadanych pni pszczelich, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a w przypadku jego braku – wypełniony i podpisany wniosek o taki wpis, a także informację o otrzymanej pomocy de minimis.

 

W załączeniu do niniejszej wiadomości znajduje się wniosek w formacie Excel oraz w formacie PDF (do wyboru) oraz instrukcja wypełniania wniosku.